ภาพกิจกรรม

Posted by Admin

พล.ร.ต. ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร (๒)/ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมกำหนดรูปแบบเว็ปไซต์เพื่อการจัดการความรู้ของ บก.ทท. ในวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๐๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)